A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Урок №46 Тема: Вивчення робочих органів машин для збирання картоплі

Дата: 06.04.2020 17:43
Кількість переглядів: 6404

Опрацювати у  підручнику Стор.431-440

 

Електронний підручник

Переглянути: Робота картоплезбирального комбайну

Збір врожаю картоплі

Законспектувати:

Технологія збирання картоплі передбачає механізовану підготовку поля, хімічну обробку або скошування з відвезенням до місць переробки бадилля; комбайнове збирання і транспортування картоплі до місця обробки, післязбиральну обробку і перевезення до місць зберігання, закладання на збері­гання, а також транспортування на заготівельні пункти.

Збирання картоплі є енергоємним процесом, під час якого машини підко­пують рядки картоплі в середньому на глибину до 20 см, подрібнюють і відсі­вають ґрунт, відокремлюють бадилля та бульби. Під час збирання картоплі послідовно виконують такі технологічні операції: збирання бадилля, підкопу­вання картоплі, відокремлення бульб від столонів, очищення і сортування бульб. Бадилля збирають косарками-подрібнювачами КИР-1,5, КИР-1,5Б, які агрегатують з тракторами класу тяги 1,4. Кращих результатів отримують завдяки механічному скошуванню в поєднанні з десиктацією, тобто хімічною обробкою бадилля. Для цього використовують хлорат магнію (25…30 кг/га). За сухої погоди бадилля спочатку обробляють десиктантом, а після засихання його скошують косаркою КИР-1,5Б.

Спосіб збирання картоплі вибирають залежно від наявності техніки та ґрунтово-кліматичних умов. Якість збирання картоплі та продуктивність аг­регату щонайбільше залежать від способу збирання.

Картоплю збирають одно- та двофазним способами.

Однофазний спосіб збирання застосовують в умовах задовільного відсіван­ня ґрунту на робочих органах комбайна. При цьому за одне проходження збирального агрегату, враховуючи те, що бадилля вже скошене, виконують усі технологічні операції:

 • підкопування бульб (глибина підкопування більша на 2…3 см, ніж гли­бина залягання бульб);
 • відокремлення бульб від столонів;
 • очищення бульб від ґрунтових і рослинних домішок;
 • вивантаження бульб у технологічний транспорт і їх відвезення до картоплесортувальних пунктів;
 • остаточне очищення бульб від домішок з одночасним їх сортуванням.

Для реалізації однофазного способу збирання, як правило, використовують самохідні картоплезбиральні комбайни КПК-3, КПК-2, КСК-4-1, напівпричіпні дворядкові комбайни ККУ-2А, Е-686, ККЗ-2 (концерн «Борекс», Украї­на), трирядкові копачі-навантажувачі Е-684 та картоплесортувальні пункти КСП-15Б, КСП-25, К-754Ф. Напівпричіпні машини агрегатуються з тракторами класу тяги 1,4.

Двофазний спосіб збирання застосовують за високої вологості ґрунту, коли однофазне збирання неефективне. Він може бути роздільним або комбінова­ним.

Цей спосіб має дві фази (стадії) збирання картоплі.

Перша стадія реалізується комплексами машин з використанням копачів-валкоутворювачів (комплекс машин МТЗ-80 + УКВ-2).

У разі роздільного збирання картоплі, яке застосовують на ґрунтах з підви­щеною вологістю, на першій стадії виконують такі технологічні операції:

 • викопування бульб, попереднє часткове їх очищення від домішок;
 • формування валка викопаних бульб з двох, чотирьох або шести рядків.

Валок формується так: викопуючи перші два рядки, копач укладає валок ззаду на вирівняну спеціальним пристроєм поверхню, а бадилля відкидає вбік на зібране поле. Під час другого (або другого і третього) проходження аг­регату викопані бульби двох крайніх суміжних рядків укладають на вже утворений валок, а бадилля залишають за копачем.

Під час формування валків із чотирьох рядків за високого врожаю копач УКВ-2 рухається загінним способом, укладаючи бульби слідом за собою у ва­лок, а бадилля вбік. За наступного проходження агрегату бульби попереч­ним конвеєром подають у раніше утворений валок, а бадилля скидають слі­дом за копачем, тобто у валок бадилля, утворений за першого проходження агрегату.

На полях з невисоким урожаєм вигідніше утворювати валки з шести ряд­ків. У такому разі копач УКВ-2 рухається човниковим способом.

За першого проходження, яке здійснюють, відступивши від краю поля на два рядки, бульби укладають слідом за копачем, а бадилля — з лівого боку, в міжряддя двох сусідніх незібраних рядків. На краю поля роблять поворот лі­воруч і за зворотного руху збирають два рядки з укладеним у міжряддя ба­диллям. При цьому бульби укладають у раніше утворений валок, а бадил­ля — слідом за копачем. За третім проходженням збирають два рядки право­руч від валка. При цьому бадилля скидають слідом за копачем, а бульби по­перечним конвеєром спрямовують у валок, утворений за попередніх двох проходжень.

Другу стадія роздільного збирання картоплі реалізують комплексом машин МТЗ-80 + ККУ-2А:

 • підбирання утвореного валка бульб;
 • очищення бульб від домішок;
 • вивантаження бульб у кузов транспортного засобу, що рухається поряд із картоплезбиральною машиною, і їх відвезення до картоплесортувальних пунктів;
 • остаточне очищення бульб від домішок з одночасним їх сортуванням на картоплесортувальних пунктах.

За двофазного способу збирання картоплі скошувати бадилля не рекомен­дується, оскільки у валок потрапляє багато післяжнивних решток, відокрем­лення яких пов’язане з великими труднощами.

За комбінованого збирання картоплі, яке застосовують на легких ґрунтах з якісною сепарацією, на першій стадії виконують такі технологічні операції:

 • викопування бульб, попереднє часткове їх очищення від домішок;
 • формування валка викопаних бульб укладанням викопаних бульб у міжряддя невикопаних рядків.

Комбіноване збирання картоплі відрізняється від роздільного тим, що на першій стадії копачем-валкоутворювачем викопують бульби з двох рядків за врожайності 200…300 ц/га або з чотирьох (за меншої урожайності) су­міжних рядків і укладають їх у міжряддя двох незібраних рядків, а бадилля скидають за копачем.

Другу стадію комбінованого збирання картоплі реалізують комплексом машин МТЗ-80 + ККУ-2А:

 • викопування бульб з двох залишених рядків з одночасним підбиранням утвореного валка;
 • очищення бульб від домішок;
 • вивантаження бульб у кузов транспортного засобу, що рухається поряд з картоплезбиральною машиною, і їх відвезення до картоплесортувальних пунктів;
 • остаточне очищення бульб від домішок з одночасним їх сортуванням на картоплесортувальних пунктах.

Потім комбайном викопують бульби з двох незібраних рядків і підбирають разом укладені в міжряддя бульби.

Для реалізації одно- і двофазного способів збирання застосовують потокову та потоково-перевальну технологію збирання.

Потокова технологія збирання картоплі передбачає вивантаження бульб із комбайна в саморозвантажувальні транспортні засоби з подальшим відве­зенням бульб до сортувального пункту, де їх вивантажують у його приймаль­ний бункер. Тут картоплю відокремлюють від домішок ґрунту, бадилля, ка­міння тощо, відбирають дуже пошкоджені, гнилі та уражені хворобами буль­би, а також розподіляють картоплю на фракції за розмірами. Відсортовану картоплю подають конвеєрами в транспортні засоби або сховища.

За потоково-перевальної технології зібрану комбайнами картоплю відво­зять саморозвантажувальними транспортними засобами на майданчики, роз­вантажують її в тимчасові кагати і залишають на 10 – 12 днів. За цей час шкірка на бульбах стає грубішою, завдяки чому під час сортування зменшуються пошкодження в 2 – 3 рази. Крім того, за цей час виявляються пошкоджені комбайном та уражені хворобами бульби, які відбирають на сортувальних пунктах. Вантажать картоплю із тимчасових кагатів екскаватором типу ЭО-2621, обладнаним ковшем для коренебульбоплодів.

 

9.2.2. Класифікація машин

За способом виконання технологічних операцій збирання картоплі розріз­няють такі картоплезбиральні машини: картоплекопачі (роторні, елеваторні, грохотні й комбіновані), копачі-валкоутворювачі, збиральні комбайни, гичкозбиральні машини, сортувальні машини і пункти.

За способом з’єднання з енергетичним засобом (трактором) картоплезби­ральні машини поділяють на причіпні, напівпричіпні, навісні та самохідні.

За кількістю рядків, що збираються, картоплезбиральні машини буває одно-, дво-, три- і чотирирядні.

 

9.2.3. Агротехнічні вимоги до картоплезбиральних та сортувальних машин

Початок і продов­ження збирання картоплі визначають залежно від призначення картоплі, стану культури та наявності збиральної техніки. Продо
вольчу картоплю збирають після повного достигання бульб (початок відмирання бадилля).

На продовольчих посадках бадилля картоплі видаляють за 4-5 днів до збирання, на насіннєвих — за 10-12 днів. При цьому за­побігають зминанню грядок колесами трактора, руйнуванню кущів і витягуванню бульб на поверхню. Бадилля картоплі, заражене фітофторою, вивозять за межі поля.

Спосіб збирання вибирають залежно від типу і вологості ґрунту, призначення, врожаю картоплі та установлених строків збирання. Поля з довжиною гонів менше 200 м і з нахилом понад 5° для ком­байнового збирання непридатні.

Втрати бульб після проходу картоплезбирального комбайна не мають перевищувати 3% (не більше 0,6 т/га). Бульби масою мен­ше 20 г до втрат не відносять.

Чистота бульб, зібраних комбайном, має бути не менше 80%. Механічне пошкодження бульб під час збирання комбайнами не має перевищувати 10%, а картоплекопачами — 5%.

 

9.2.4. Машини для збирання бадилля картоплі

Косарка-подрібнювач роторна КІР-1,5Б. Косарка-подрібнювач призначена для збирання бадилля кар­топлі, коренеплодів, а також сіяних і природних трав, кукурудзи та інших кормових культур на зелений корм і силос. Ширина захвату машини — 1,5 м; агрегатують з тракторами класу 1,4.

Складаними одиницями косарки-подрібнювача є зварна рама 7, що спирається на два колеса з пневматичними шинами, подрібнювальний барабан 8, протирізальний ніж 2, напрямний 1 і зад­ній 9 щитки, трубопро­від 4, бункер 6, урухомлювальні механізми та гідрав­лічна система.

 

Рис. 9.2.1 Косарка-подрібнювач КІР-1,5 Б

1 – напрямний щиток; 2 – протирізальний ніж; 3 – передній щит; 4 – трубопровід; 6 – бункер; 7 – рама;
8 – молоткові ножі барабана; 9 – задній щиток.

 

Головний робочий орган косарки — це подрібнювальний барабан, основою якого є труба з привареними з обох кінців цапфами. На поверхні труби за гвинтовою лінією закріплено 28 пар вушок, на яких є тримачі з молотковими ножами. Кожний тримач молоткових ножів кріплять на втулках болтом, гайкою та пружинною шайбою. Барабан, установлений на двох сферичних кулькових вальницях, урухомлює клинопасова передача від вала контрурухомника.

Косарка-подрібнювач працює так. Під час її руху в загінці передній щит 3 з протирізальним ножем 2 нахиляє рослини. Молоткові ножі барабана 8, зустрічаючи на своєму шляху нахилені стебла рослин зрізають їх, подрібнюють і відкидають у трубопровід 4, по якому вони спрямовуються у бункер 6. Заповнений бункер піднімається гідроциліндром для вивантажування. Гідравлічна система машини під’єднана до гідравлічної системи трактора.

Косарку регулюють на висоту зрізу рослин (зміною положення ходових коліс за висотою), ширину колії (переміщенням кронштей­нів осей ходових коліс поперечної квадратної труби рами) і ступінь подрібнення. Якісне подрібнення досягається за зазору 12-15 мм між молотковими ножами і протирізальним ножем. Для цього пере­сувають протирізальний ніж.

 

9.2.5. Картоплекопачі та картоплезбиральні комбайни

Картоплекопачі призначені для підкопування рядків картоплі, сепарації викопаного вороху (руйнування, подрібнення викопаного шару, часткового відокремлення домішок від бульб) та укладання відділених бульб на поверх­ню поля у валок.

Картоплекопач КСТ-1,4А призначений для викопування двох рядків картоплі, сепарації викопаного ґрунту і укладання бульб на поверхню поля у валок. Він працює на всіх типах ґрунтів за вологості 10…27 %. Ширина захва­ту 1,4 м, робоча швидкість 1,9…6,5 км/год, продуктивність до 0,9 га/год, маса 1320 кг. Агрегатується з тракторами класу тяги 1,4, робочі органи урухомлюють дію від ВВП трактора.

Загальна будова. На рисунку 9.2.2. наведено загальний вигляд картоплеко­пача КСТ-1,4А та його конструктивно-технологічну схему. Картоплекопач елеваторного типу складається з рами 4, одного копіювально­го металевого 1 і двох опорних пневматичних 6 коліс, двох лемешів 2, швидкісного 3, основного 5 та каскадного 7 конвеєрів, двох звужувальних щитків 8, причіпного пристрою 10, механізмів урухомлення робочих органів 11 та регулювання глибини ходу лемешів.

 

Рис. 9.2.2 Картоп­лекопач КСТ-1,4А:

а — загальний вигляд: 1 — копіювальне коле­со; 2 — леміш; 3, 5 і 7 — відповідно швидкіс­ний, основний і каскад­ний конвеєри; 4 — рама; 6 — ходове коле­со; 8 — звужувальний щиток; 9, 10 і 11 — відповідно механізми регулювання глибини ходу лемешів, причіп­ного пристрою і урухомлення робочих органів;
б — конструктивно-технологічна схема: 1 — копіювальне колесо; 2 — леміш; 3 — швид­кісний конвеєр; 4 — основний конвеєр; 5 — ходове колесо; 6 — кас­кадний конвеєр; 7 — звужувальний щиток

 

Лемеші 2 активного типу призначені для підкопування шару бульб, часткового руйнування підкопаного шару та передачі викопаного вороху на швидкісний конвеєр 3. Вони мають трапецієподібну форму з відкидними клапанами, які встановлені в задній частині кожного лемеша і шарнірно з’єднані з рамою 4.

Швидкісний конвеєр 3 пруткового типу призначений для розпу­шення, руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр 5, верхню гілку якого урухомлюють еліптичні зірочки, де ґрунт інтенсивно просіюється крізь прутки конвеєра.

Каскадний конвеєр 7 призначений для остаточної сепарації вико­паного вороху картоплі і скидання його на поверхню поля, тобто утворення валка картоплі звужувальними щитками 8. Для зменшення пошкодження бульб кожний другий пруток конвеєра прогумований.

Технологічний процес роботи. Під час руху машини активні лемеші 2 (9.17 б), які коливаються з частотою 8,3; 9,4 і 10,5 с-1 і амплітудою коливань 14 мм (залежно від умов роботи), підкопують рядки картоплі і спрямо­вують скибу на швидкісний конвеєр 3 коливального типу, швидкість якого становить 1,91 або 2,14 м/с. За рахунок коливання робочої гілки конвеєра 3 руйнується та частково сепарується підрізаний шар ґрунту і здійснюється подальше переміщення вороху (маси ґрунту з бульбами) на основний конвеєр 4, на якому відбувається основне інтенсивне відокремлення домішок із складу викопаного вороху та передавання його на каскадний конвеєр 6. Тут закінчу­ється остаточне очищення бульб від домішок, а непросепаровані грудки ґрунту, бадилля спрямовують на поверхню поля. Звужувальні щитки 7 форму­ють валок 60…90 см завширшки.

Технологічні регулювання. Глибину ходу лемешів 2 (9.17, а) регулюють гвинтовим механізмом 9 копіювального колеса 1 таким чином, щоб не під­різати глибоко розміщені бульби картоплі. Передній кут загострювання лемешів становить 100°. Частота коливань лемешів (8,3; 9,4 і 10,5 с-1), швид­кість руху швидкісного 3 (2,02; 2,26; 2,52 м/с), основного 5 (1,91; 2,15 м/с) і кас­кадного 7 (1,56; 1,76 м/с) конвеєрів змінюють за допомогою переустановлення ведучих зірочок на відповідних валах механізму урухомлення.

 

 

Картоплекопач начіпний КТН-2В призначений для підкопування двох рядків картоплі, часткової сепарації вороху і формування валка викопа­них бульб на поверхні поля. Застосовують його для збирання картоплі на лег­ких і середніх ґрунтах за їх вологості не більше ніж 27 %.

 

Рис. 9.2.3 Картоплекопач КТН – 2В:

а — загальний вигляд: 1 — леміш; 2 — рама; 3 — карданна передача; 4 — редуктор; 5 — основний конвеєр;
6 — каскадний конвеєр; 7 — звужувальна решітка; 5 — опорне колесо; б — конструктивно-технологічна схема:
1 — леміш; 2 — відкидний клапан; 3 і 8 — напрямні котки; 4 — основний конвеєр; 5 і 9 — струшувачі;
6 і 11 — ведучі зірочки; 7 — опорне колесо; 10 — каскадний конвеєр; 12 — відбивач

 

Ширина захвату 1,4 м, робоча швидкість 1,8…3,4 км/год, продуктивність 0,25…0,47 га/год, маса 835 кг. Агрегатують з тракторами класу тяги 1,4, ро­бочі органи урухомлюють від ВВП трактора.

Загальна будова. Картоплекопач КТН-2В складається з рами 2, пасивних лемешів 1, карданної передачі 3, редуктора 4, основного 5 і кас­кадного 6 конвеєрів, опорних коліс 8, звужувальних решіток 7. За своєю будо­вою він відрізняється від картоплекопача КСТ-1,4А тим, що не має копію­вального колеса, швидкісного конвеєра, а лемеші виконані пасивного типу.

Технологічний процес роботи. Під час роботи підкопаний лемешами 1 (9.18, б) шар надходить на основний конвеєр  4, на якому внаслідок вертикального струшування полотна конвеєра струшувачами 9 відбувається основне відсівання ґрунту. Далі ворох потрапляє на каскадний конвеєр 10 для додаткового відсівання ґрунту струшувачами 9. Після цього картопля з домішками ґрунту та рослин по звужувальних решітках скидається на поверх­ню поля слідом за копачем з утворенням валка.

Технологічні регулювання. Основні регулювання картоплекопача КТН-2В подібні до регулювання відповідних робочих органів машини КСТ-1,4А.

 

Картоплезбиральні комбайни.

Основні машини для збирання картоплі — дворядний уніфікований ком­байн ККУ-2А (ККУ-2 «Дружба»), КПК-3  (КПК-2), Е-684, Е-686, КСК-4-1.

Картоплезбиральний комбайн ККУ-2А призначений для збирання картоплі з двох рядків на полях з легкими та середніми ґрунтами, напівначіпний, агрегатується з колісними тракторами МТЗ-80/82, ЮМЗ-6Л за воло­гості ґрунтів 14…20 %, а в разі збирання на перезволожених — гусеничними Т-150, ДТ-75М, обладнаними ходозменшувачами та гідроначіпними системами. Робочі органи урухомлюють від ВВП трактора.

Ширина захвату 1,4 м, робоча швидкість руху 1,8…4,0 км/год, продуктив­ність 0,32…0,43 га/год, маса 4527 кг.

Загальна будова. Основні складані частини комбайна: актив­ний леміш 1, основний 15 та другий 13 сепарувальні конвеєри з механізмом струшування, грудкоподрібнювач 14, бадиллєвідокремлювач, барабанний конвеєр 9, гірка 2, перебиральний стіл 8, конвеєри заванта­ження 6 бункера 4 та домішок 5, рама, опорні та ходові ко­леса, механізм пере­дач, гідравлічний механізм піднімання бункера, механізм заглиблення лемеша, а також майданчика для комбайнера і перебиральників кар­топлі.

 Похожее изображение

Рис. 9.2.4 Конструктивно-технологічна схема комбайна ККУ-2А:

1 — активний леміш; 2 — гірка; 3 — екран; 4 — бункер; 5 — конвеєр домішок; 6 — конвеєр завантаження бункера;

7 — розподільник; 8 — перебиральний стіл; 9 і 10 — барабанний та притискний конвеєри; 11 — відбійні прутки;

12 — рідкопрутковий конвеєр; 13 і 15 — другий та основний сепарувальні конвеєри;
14 — грудкоподрібнювач

 

Активний леміш призначений для підкопування рядків картоплі під час збирання прямим комбайнуванням, підбирання валків за роздільного способу та для підкопування рядків з одночасним підбиранням валків за комбінованого способу збирання. Він складається з плоского лемеша, змінних накладок, ексцентрикового вала, шатунів, змінних бокових решіток, меха­нізму урухомлення ексцентрикового вала. Під час збирання картоплі прямим ком­байнуванням і комбінованим способом на плоский леміш прикріплюють змінні накладки, а за роздільного — їх знімають і замість них монтують боковини.

Основний прутковий сепарувальний конвеєр призначений для попередньої сепарації викопаного вороху і складається з ведучого вала, нижніх, підтримувальних котків і котків примусового струшування, полотна елеватора, вала механізму струшування, кривошипно-шатунного механізму, диска урухомника і корпусу кривошипа.

Механізм струшування призначений для урухомлення верхньої стрічки основного конвеєра. Він складається з вала, на яко­му закріплені три пари котків під верхньою стрічкою основного конвеєра і урухомлюється кривошипно-шатунним механізмом.

Грудкоподрібнювач призначений для руйнування грудок ґрунту та часткового відривання бульб від бадилля. Він складається з двох паралельно встановлених один над одним пневматичних балонів циліндричної форми, які мають покришку, в яку встановлено гумову камеру. Покришка з камерою прикріплена металевими кільцями до торцевих дисків, які жорстко закріп­лені на валу з корпусами кулькових вальниць.

Другий сепарувальний конвеєр призначений для подальшого відсіювання ґрунту і за будовою аналогічний першому.

Бадиллєвідокремлювач призначений для відривання бульб від ба­дилля та викидання його з рослинними домішками на зібране поле. Він складається з пруткового і притискного конвеєрів, двох відбійних прутків, кронштейнів, пружин, регульованих гвинтів і механізму урухомлення.

Барабанний конвеєр використовують для подавання бульб із за­лишками домішок на гірку, а також відсіювання дрібних домішок ґрунту. Йо­го змонтовано впоперек відносно поздовжньої осі комбайна. Він складається з рами, звареної із труб, внутрішня поверхня якої розподілена лопатями на відсіки. Всередині барабана встановлено напрямний щиток. Поверхня бара­бана решітчаста, утворена сталевим тросом з пластмасовим покриттям.

Гірка призначена для розподілу маси на бульби і домішки. Вона склада­ється із стрічкового конвеєра, який встановлено у верхній частині барабанно­го конвеєра. Стрічковий конвеєр утворено з нескінченної стрічки, на робочій поверхні якої утворені гумові пальці і яка охоплює ведучий та ведений бара­бани. Гірка також має раму з боковинами, храповик, підвіску, важіль зі собач­кою і механізм натягування робочого полотна гірки.

Перебиральний стіл призначений для ручного відокремлення бульб від домішок після часткового розподілу їх на гірці. Він має вигляд стріч­кового конвеєра, встановленого у напрямку поздовжньої осі комбайна. По­стійний кут нахилу стола 12°. Перебиральний стіл складається із транспорт­ної стрічки, яку прикріплено до ланцюгів та охоплює зірочки ведучого й ве­деного барабанів, рами, боковий, розподільника і механізму урухомлення. Для працівників-перебиральників, що стоять по обидва боки стола, на комбайні встановлено спеціальні майданчики з огорожами.

Розподільник призначений для розподілу маси на дві частини (на по­тік бульб, спрямований на конвеєр завантажувального бункера, і потік домі­шок, який потрапляє на конвеєр домішок). Він складається з трубчастого бру­са, до якого в нижній частині прикріплено стрічку прогумованого полотна, що дотикається до конвеєра перебирального стола, і який одним кінцем шарнір­но з’єднаний з передньою стяжкою, а другим — із задньою.

Конвеєр домішок призначений для видалення залишків ґрунту, ка­міння і рослин, які надходять із перебирального стола. За своєю будовою він аналогічний конструкції гірки, тільки на поверхні полотна немає гумових пальців.

Бункер призначений для нагромадження бульб і вивантаження їх під час руху комбайна в кузов транспортного засобу, який рухається поряд з ком­байном. Він складається з основної і відкидної рам, боковин, ведучого і ве­деного барабанів, конвеєрної стрічки з прогумованого полотна, лотока, гідравлічного механізму піднімання, урухомника з механізмом керування рухом стрічки.

Технологічний процес роботи. Комбайн в агрегаті з трактором, рухаю­чись уздовж рядків, активним лемешем 1 підкопує два суміжні рядки. Підко­паний шар ґрунту з бульбами, залишками бадилля, яке раніше збирають машиною КИР-1,5Б, надходить на основний сепарувальний конвеєр 15, де під дією механізму струшування відсіюється основна маса ґрунту. Бульби з домішками більших і міцніших грудок, а також з іншими домішками конве­єром 15 подаються на грудкоподрібнювач 14, де під дією тиску балонів, що обертаються назустріч один одному, грудки подрібнюються на дрібні частини і вся маса надходить на другий сепарувальний конвеєр 13, на якому від­сіюються подрібнені грудки. Потім маса надходить на рідкопрутковий кон­веєр 12 бадиллєвідокремлювача. На прутках конвеєра 12 бадилля зависає і рухається до притискного конвеєра 10, де відірвані від бадилля бульби і дріб­ні домішки між прутками потрапляють у нижню частину барабанного кон­веєра 9.

Притискний конвеєр 10 витискує невідокремлені від бадилля бульби донизу до двох відбійних прутків 11, які відривають їх. Затиснуте між конвеєрами 12 і 10 бадилля викидається на зібране поле, а відірвані бульби надходять на нижню частину барабанного конвеєра 9. Він подає їх разом з домішками на рухоме полотно гірки 2, на якому відокремлюються від бульб домішки ґрунту і рослин, а бульби скочуються по полотну гірки донизу і потрапляють на нижню частину перебирального стола 8, а домішки — на верхню. На столі 8 бульби з верхньої частини скочуються на нижню, а домішки за рахунок більшого тертя з поверхнею полотна стола 8 залишаються на ньому. З обох боків стола 8 сто­ять працівники, які коригують розподіл по ньому бульб і домішок, при цьому розподільник 7 відокремлює потік бульб від домішок. Бульби по конвеєру за­вантаження 6 надходять у бункер 4, а домішки — на конвеєр 5 і далі на зі­бране поле. Для зменшення пошкодження бульб під час падіння з конвеєра 6 у бункер 4 на комбайні встановлено еластичний екран 3, який зменшує швид­кість падіння. Із бункера 4 бульби вивантажуються у транспортні засоби під час руху або зупинення збирального агрегату.

Технологічні регулювання. Комбайном керують із майданчика комбайне­ра, розміщеного в передній частині комбайна. Поряд з майданчиком є кермо для регулювання глибини підкопування лемешем, важіль урухомника конвеєра бун­кера, важіль перемикання реверсивного урухомника конвеєра домішок, важіль для відкривання і закривання лотока бункера під час вивантажування кар­топлі.

Заглиблення активного лемеша за прямого комбайнування та комбіно­ваного способу збирання встановлюють таким чином, щоб різальна кромка лемеша бу­ла нижче на 1…3 см від глибини залягання бульб (приблизно 18…20 см). На підбиранні валків за роздільного способу збирання леміш заглиблюють на 3…5 см нижче від бульб, які знаходяться на поверхні ґрунту.

Глибину ходу лемеша, амплітуду коливання основного та другого конве­єрів, зазор між балонами грудкоподрібнювача, натяг полотна пруткового кон­веєра, кут нахилу гірки регулюють аналогічно копачу УКВ-2.

Кут нахилу конвеєра завантажування регулюють спеціальною гвинтовою парою. Напрямок руху конвеєра домішок змінюють за допомогою реверсивно­го урухомника. Положення бункера відносно висоти транспортних засобів регу­люють гідроциліндром, який з’єднано з гідросистемою трактора.

 

 

 

 

Комбайн картоплезбиральний трирядний КПК-3 призначений для збирання трьох рядків картоплі, посадженої гребеневим способом з міжряд­дям 70 см, на легких і середніх ґрунтах з відносною вологістю 12-24% і на важких перезволожених — до 30%, а також на полях не засмічених великим камінням (понад 50 мм) з попередньо зібраним бадиллям. Агрегатують із тракторами класу 1,4 і гусеничними кла­су 2 і 3 з вузькими гусеницями.

 

Рис. 9.2.5 Схема робочого процесу картоплезбирального комбайна КПК-3:

1 — опорні котки; 2 — дисковий копач; 3 — леміш; 4 — поздовжній шнек; 5 — основ­ний елеватор;
6 — центральний шнек; 7 — боковий шнек; 8 — другий елеватор; 9 — рідкопрутковий транспортер;
10 — підтримувальний коток; 11 — широка гірка; 12 — задній шнек; 13 — ківшовий транспортер; 14 — супровідний транспортер; 15 — транс­портер завантаження бункера; 16 — бункер; 17 — транспортер; 18 — ходове колесо;

19 — вузька гірка; 20 — грудкоподрібнювач; 21 — причіп

 

На основній і рухомій рамі комбайна КПК-3 установлено всі його робочі органи. Основна рама виготовлена у вигляді зварної просторової ферми, яка спирається на два ходові колеса 18 і сергу причіпного пристрою трактора під час роботи або на підставку на стоянці. Рухома рама також являє собою зварну просторову ферму, шарнірно приєднану до основної рами задньою частиною через шаровий шарнір, а передньою — за допомогою підвісних тяг. У робочому положенні передня частина рухомої рами спирається опорними котками на поверхню ґрунту. Таке під’єднання рухомої рами забезпечує поперечний нахил залежно від рельєфу ґрунту і вертикальне переміщення в поздовжньому напрямку залежно від глибини підкопування та рельєфу. Поперечне зміщення рухомої рами відносно осі комбайна обмежується опорою, розміщеною у вертикальному пазу основної рами.

На рухомій рамі розміщено три опорні котки 1, три копачі 2, кожний з яких має по два диски, три лемеші 3, три поздовжні шнеки 4, основний елеватор 5, центральний шнек 6, правий і лівий бо­кові шнеки 7 і грудкоподрібнювач 20. На основній рамі встановлено рідкопрутковий транспортер 9, другий елеватор 8, широку пальчасту гірку 11 із заднім шнеком 12 і валиком, вузьку гірку (розкочування) 19, транспортер 13, супровідний транспортер 14 з бадиллєзатягувальним барабаном, транспортер 15 завантаження бункера і бункер 16 з дном-транспортером.

Опорні котки в роботі утримують на певній глибині дискові ко­пачі і лемеші. Вони виготовлені у вигляді фігурних порожнистих циліндрів, закріплених на осі, встановленій на вальницях у стоя­ках. Для очищення від ґрунту котки обладнані чистиками.

Дискові копачі призначені для відрізання скиби з бульбами з боків і подачі її на основний елеватор. Кожний копач складається з двох плоских дисків з отворами, встановлених з розвалом на вальницях на кінцях колінчастої осі. Вісь закріплено на стояку, приєднаному до рухомої рами.

Лемеші трапецієподібної форми в задній частині обладнано від­кидними клапанами. Розміщені лемеші в нижній зоні між дисками копачів, вони підрізають та частково деформують скиби в горизон­тальній площині.

Поздовжні шнеки знаходяться у верхній зоні дискових копачів і сприяють передачі скиби на основний елеватор, подрібнюючи її та частково відриваючи бадилля від бульб. Шнеки виготовлені у ви­гляді порожнистих циліндрів, до яких приварені металеві стрічки; урухомлюються від конічного редуктора.

Основний елеватор призначений для сепарації ґрунту і дрібних домішок. Він має два полотна. Праве (за ходом) у два рази ширше за ліве і складається з трьох стрічок прогумованої тканини, до яких приклепані металеві прутки з гумовими трубками (через один пру­ток). Ліве полотно має дві стрічки із прогумованої тканини. Полот­на перекинуті спереду через натяжні котки, обтягнуті прогумованою тканиною, а ззаду — через зірочки, закріплені на ведучому валу. Верхні і нижні вітки полотен підтримуються на котках, обтягнутих прогумованою тканиною. Для усунення забивання полотен елевато­ра на ведучому валу між зірочками закріплені пруткові барабани.

Центральний шнек допомагає основному елеватору подрібнюва­ти грудки і просівати ґрунт. За будовою шнек являє собою метале­вий порожнистий циліндр із кулаками, розміщеними за гвинтовою лінією, на яких закріплені гумові зубоподібні лопаті. Кріпиться циліндр на валу, встановленому на вальницях у кронштейнах. Довжина шнека дорівнює третині ширини основного елеватора. Підвішений шнек до рухомої рами в центрі над основним елевато­ром. Зазор між лопатями шнека і прутками основного елеватора регулюють за допомогою гвинтових пар.

Бокові шнеки звужують масу, що подається основним елеватором, спрямовують її під грудкоподрібнювач, а також сприяють просіван­ню ґрунту між прутками основного елеватора. Вони розміщені з боків у кінці основного елеватора і за будовою нагадують централь­ний шнек. Особливим у них є те, що на циліндричній поверхні одно­го шнека лопаті встановлені по гвинтовій лінії правого, а на поверхні другого шнека — лівого напрямку. Бокові шнеки підвішені до рухомої рами на кронштейнах. Відстань між прутками основного елеватора і лопатями шнеків можна регулювати гвинтовими парами.

Грудкоподрібнювач призначений для подрібнення грудок у масі звуженого потоку, який утворюється боковими шнеками на основ­ному елеваторі. Він являє собою гумовий барабан, який скла­дається з двох дисків, зафіксованих на валу, підвішеному до рухомої рами. Між дисками натягнуто гумову трубу. Стисненням пружини підвіски можна регулювати тиск грудкоподрібнювача на масу, яка подається основним елеватором.

Рідкопрутковий транспортер (полотно) призначений для вине­сення на зібране поле великих нероздавлених грудок, бадилля і ре­шток рослин. Механізм складається з двох прогумованих стрічок, до яких зрідка приклепані металеві прутки в гумових трубках. Стрічки перекинуті через ведучі зірочки, натяжні та підтримувальні котки. Між прутками цього транспортера вільно просипаються на другий елеватор бульби, невеликі грудки та дрібні рештки рослин.

Другий елеватор призначений для подальшої сепарації ґрунту й транспортування бульб і домішок, що залишилися, на широку паль­часту гірку. За будовою він нагадує широке полотно основного елеватора.

Широка гірка призначена для відокремлення дрібних домішок і спрямовування бульб у ківшовий елеватор. За будовою гірка являє собою безперервну гумову стрічку з прогумованої тканини з паль­чиками на поверхні, перекинуту через ведучий і натяжний ролики. Кут нахилу гірки можна регулювати.

Наприкінці гірки розміщується шнек, який під собою пропускає дрібні домішки, а решту маси спрямовує на вузьку гірку, розміщену поруч. За будовою цей шнек нагадує центральний. Витки його ло­патей розміщені так, що вони переміщують масу вліво (за ходом комбайна). За шнеком розміщується відбивний металевий валик, який обертається в тому напрямку, що й шнек.

Вузька гірка забезпечує додаткове очищення і подачу бульб у ківшовий елеватор. У кінці гірки стоять підпружинені пластинчасті відбивачі для запобігання винесенню бульб на зібране поле. За бу­довою вузька гірка нагадує широку і урухомлюється від того ро­лика, що й широка.

Ківшовий транспортер призначений для подачі бульб на су­провідний транспортер. Він складається із двох стрічок із прогумо­ваної тканини, до яких приклепані металеві прутки. До останніх кріпляться ковші із прогумованої тканини з отворами для просипан­ня ґрунту. Полотно транспортера перекинуте через ведучі зірочки, натяжні, напрямні й підтримувальні котки.

Супровідний транспортер складається з двох стрічок із прогумо­ваної тканини і приклепаними до них прутками, надітими в гумові трубки. Поряд із супровідним транспортером над завантажувальним розміщується пасивний обгумований виносний барабан бадилля.

Транспортер завантаження бункера подає бульби, що сходять із супровідного транспортера, в бункер. Особливим у його будові є те, що до двох стрічок прогумованої тканини прикріплені почегово один металевий пруток, п’ять прутків у гумових трубках і планках з гумовими пальцями. Положення вивантажувальної частини транс­портера можна регулювати за висотою.

Бункер-нагромаджувач нагромаджує бульби в процесі збиран­ня. Його можна використовувати для передачі бульб від завантажу­вального транспортера в транспортні засоби, що рухаються поруч з комбайном. Складається бункер із дна, рухомої і трьох нерухомих стінок. До рухомої стінки шарнірно приєднаний лотік, положення якого регулюють гідроциліндром. Дно і рухому стінку охоплює ланцюгово-планчастий транспортер. Кут нахилу рухомої стінки регулюють за допомогою гідроциліндра.

На основній рамі комбайна розміщений майданчик комбайнера з тентом і підпружиненим сидінням.

Робочі органи комбайна урухомлюють від ВВП трактора через ланцюгові передачі та редуктори.

Комбайн обладнаний гідравлічною системою, яка складається із золотникового розподільника, гідромотора для приведення урухомлення транспортера бункера, гідроциліндра для піднімання рухомої рами, зміни положення рухомої стінки частини транспортера заванта­ження, маслопроводів і резервуара для масла.

Комбайн КПК-3 працює таким чином. Під час його переміщення вздовж грядок опорні котки утримують підкопувальні робочі органи на за­даній глибині і дещо роздушують грудки. Кожна пара дисків відрізає скибу з боків, а леміш — знизу, стискає і подає її на основ­ний елеватор. Поздовжній шнек допомагає транспортувати скибу на елеватор, додатково подрібнює її, частково відриває бадилля від бульб і запобігає круговому обертанню скиби на липких ґрунтах. На основному елеваторі ґрунт просівається між його прутками. Інтенсивність подрібнення грудок і просівання забезпечується центральним і крайніми шнеками та грудкоподрібнювачами.

Із основного елеватора маса звуженим потоком надходить на рідкопрутковий транспортер. Між його прутками вільно провалю­ються бульби, дрібне бадилля та грудки і потрапляють на другий елеватор. Великі грудки, довге бадилля і рослинні рештки зависають на прутках рідкопруткового транспортера і виносяться з комбайна на зібране поле. Другий елеватор продовжує відокремлювати ґрунт і дрібні домішки, а решту маси, що залишилася, спрямовує на широку пальчасту гірку. Залежно від кута нахилу гірки бульби скочуються в ківшовий транспортер або надходять із домішками до заднього шнека. При цьому шнек, пропускаючи під собою дрібні домішки, решту маси спрямовує на вузьку гірку для додаткового очищення. Бульби по вузькій гірці скочуються в ківшовий транспортер, а домішки виносяться за межі комбайна.

Ківшовий транспортер подає бульби на супровідний транспортер. Останній переміщує бульби чисті та з бадиллям до завантажуваль­ного транспортера. При цьому бадилля зависає на прутках транс­портера, протягується між прогумованим барабаном і викидається донизу, а бульби відриваються і потрапляють на завантажувальний транспортер для подачі в бункер-нагромаджувач.

Вивантажують бульби з бункера в транспортні засоби на стоянці або на ходу. Для цього після під’їзду транспортних засобів під запов­нений бункер комбайнер опускає вивантажувальну частину (відкидну стінку) в бік транспортних засобів і вивантажує бульби. Можлива робота комбайна з безпосереднім завантаженням бульб у транспортні засоби. При цьому вони не заповнюють бункер, а транс­портером подаються в транспортний засіб, що рухається поруч.

Основні технологічні регулювання комбайна такі: глибину підкопування грядок регулюють зміною відстані між опорними котками і лемешами за допомогою гвинтових пар; ширину і ступінь стиснення вирізаної скиби дисками — за допомогою кронштейна, приєднаного до колінчастої осі (за верхнього положення крон­штейна — мінімальна ширина захвату, за нижнього — максимальна); зазор між лопатями центрального і бокових шнеків — гвинтовими парами; кут нахилу пальчастих гірок — за допомогою рукояток меха­нізмів гірок; положення заднього шнека — за допомогою рукоятки механізму піднімання шнека через ланцюги; положення бульбовідбійного валика — гвинтами; натяг супровідного транспортера — за допомогою гвинтових натяжних пристроїв.

Комбайн обладнаний звуковою сигналізацією для зв’язку комбайнера з трактористом.

Аналогічно працює картоплезбиральний комбайн КПК-2-0,1.

 

 

 

 

9.2.6. Гідрообладнання та гідроурухомник

Гідросистема комбайна складається з гідророзподільника, маслопроводів, гідромотора конвеєра бункера, гідроциліндрів піднімання рухомої ра­ми та зміни положення рухомої стінки вивантажувального елеватора.

 

9.2.7. Машини для післязбирального обробітку картоплі

Картоплесортувальний пункт КСП-15Б призначений для до­очищення бульб, зібраних картоплезбиральним комбайном, від домі­шок і сортування їх на три фракції та завантаження відсортованих бульб у сховища, мішки, кошики, контейнери або транспортні засоби. Робочі органи пункту урухомлюють від електродвигуна потуж­ністю 4 кВт, двигуна внутрішнього згоряння ЗІД-4,5 або від ВВП трактора Т-25А. Продуктивність пункту за годину роботи 15 т. Він може працювати на полі біля буртів, траншей і картоплесховищ.

У картоплесортувальний пункт КСП-15Б входять роликова картоплесортувалка КСЕ-15Б, приймальний бункер ПБ-2М, вивантажувальні транспортери, рейки і візки.

 Картинки по запросу картоплесортувальний пункт КСП-15Б

Рис. 9.2.6 Схема робочого процесу картоплесортувального пункту КСП-15Б:

1 — бункер; 2 — транспортер; 3 — приймальний ківш; 4 — завантажувальний транспортер; 5 — сепарувальні диски; 6 і 7 — фігурні сортувальні ролики; 8 — двигун; 9, 10 і 11 — транспортери фракцій бульб; 12 — транспортер домішок; 13 — знімний щиток; 14 — пульт керування

 

Картоплесортувалка КСП-15Б призначена для сортування бульб картоплі і складається з рами з ходовою системою, приймального ковша З, завантажувального транспортера 4, сепарувальних дисків 5, фігурних сортувальних роликів 6 і 7 та пульта керування. Картоплесортувалка обладнана транспортером 12 для вивантаження домішок і транспортерами 9, 10 і 11 для вивантаження фракцій картоплі.

Приймальний бункер ПБ-2М складається із зварної рами з мета­левими колесами. На рамі розміщено бункер 1, дном якого є транс­портер 2 із прогумованого полотна, призначений для приймання бульб від транспортних засобів і подавання їх до картоплесортувалки.

Робочий процес картоплесортувального пункту проходить таким чином: ворох картоплі, вивантажений із транспортних засобів у бункер 1, по­дається в приймальний ківш 3 сортувалки, з якого завантажувальним транспортером 4 подається на сепарувальні диски 5 для відокремлен­ня домішок, що транспортером 12 відводяться від пункту. Бульби сепарувальними дисками спрямовуються на фігурні сортувальні ролики 6 і 7. Вали сепарувальних дисків і всі фігурні ролики розміще­ні паралельно і обертаються в одному напрямку, що й забезпечує переміщення бульб, які не можуть пройти між ними. Між фігурними роликами 6 проходять дрібні бульби, між роликами 7 — середні, а з ро­ликів 7 сходять великі бульби і потрапляють на транспортери 9, 10 і 11. Під час переміщення бульб на транспортерах працівники вручну відбира­ють пошкоджені бульби, грудки та інші домішки. Розсортовані бульби транспортерами завантажують в контейнери чи іншу тару.

Основним регулюванням картоплесортувалки КСЗ-15Б є зміна відстані між сортувальними роликами залежно від потрібного розміру фракцій бульб.

 

 

 

 

 

 

 

9.2.8. Картоплесортувальні пункти та конвеєри-завантажувачі

Картоплесортувальний пункт КСП-25 встановлюють у спеціаль­ному приміщенні. Основними одиницями технологічного обладнан­ня пункту є три приймальні бункери 2, ворохоочисник З, голчастий сепаратор 4, три перебиральні столи 7, сортувалки 9 і 10, бункери 12; 13′, 14; 15 і 17, транспортери 1; 5; 6; 8; 11 і 16 міжопераційних переміщень та пульт керування

Картинки по запросу картоплесортувальний пункт КСП -25

Рис. 9.2.7 Схема робочого процесу картоплесортувального пункту КСП -25:

1, 5, 6, 8, 11 і 16 — транспортери; 2 — приймальні бункери; 3 — ворохоочисник; 4 — голчастий сепаратор;
7 — перебиральні столи; 9 і 10 — сортувалки; 12, 13, 14, 15 і 17 — бункери-нагромаджувачі; 18 — купа домішок

 

Робочий процес пункту проходить таким чином: ворох картоплі із саморозвантажувального автотракторного транспорту вивантажується в приймальні бункери 2. Звідти його подають до ворохоочисника 3 для відокремлення сипкої землі і решток рослин, а також дрібних бульб масою до 25 г та грудок і каміння розміром 30-35 мм. З відокремле­ної маси голчастий сепаратор 4 за допомогою голок відокремлює дрібні бульби, які транспортером 5 подають в бункер-нагромаджувач 17. Ґрунт та інші відокремлені домішки транспортерами 1 виван­тажують на купу 18 або причіп. Достатньо очищені бульби картоплі з ворохоочисника надходять на транспортер 6, який розподіляє їх між перебиральними столами 7. На столах працівники вручну відокремлюють некондиційні бульби і домішки у вигляді грудок та каміння і спрямовують їх в окремі рівчаки перебирального стола. Не­кондиційні бульби транспортером 8 подають в бункер-нагромаджувач 15, а грудки і каміння транспортерами 16 і 1 — на купу 18.

Очищені бульби надходять на сортувалку 9 для відокремлення бульб великої фракції (понад 80 г), які з сортувалки надходять у бункер-нагромаджувач 12. Середня (40-80 г) і дрібна (25-40 г) фракції надходять на сортувалку 10, де відокремлюють бульби дрібної фракції. Їх спрямовують в бункери-нагромаджувачі відповідно 13 і 14.

Керує всім технологічним обладнанням із спеціального пульта оператор. Крім оператора, картоплесорту­вальний пункт обслуговує — 6-18 працівників на перебиранні та один на підсобних роботах.

 

Транспортер-навантажувач ТЗК-30 (самопересувний) призна­чений для завантаження бульб картоплі та коренеплодів у сховища або вагони. Продуктивність — 30 т/год. Робочі органи урухомлюють від п’яти електродвигунів загальною потужністю 11,1 кВт.

Основою транспортера-навантажувача є зварна рама 5, яка підтримується на колесах 6 із пневматичними шинами.

Похожее изображение

Рис. 9.2.8 Схема робочого процесу транспортера-навантажувача ТЗК-30:

1 — транспортер; 2 — приймальний бункер; 3 — піднімальний транспортер; 4 — вивантажувальний поворотний транспортер; 5 — рама; 6 — колеса

 

Навантажувач складається із приймального бункера 2 місткістю 4 т з дном у вигляді транспортера 1, піднімального скребкового транспортера 3 і вивантажувального стрічкового транспортера 4, стріла якого може повертатись у горизонтальній площині на 80° у кожний бік від осьової лінії транспортера-навантажувача. Це дає можливість рівномірно розподіляти матеріал. Навантажувач обладнаний електро- і гідросистемою та пультом керування.

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортер-навантажувач ТЗК-30 можна також використовува­ти для вивантаження бульб картоплі із сховищ у разі зберігання нава­лом. Для цього замість бункера встановлюють транспортер-підбирач ТПК-30, основними складаними одиницями якого є зварна рама, роторний живильник, стрічковий і урухомлюальний механізми.

 

9.2.9. Підготовка машин до роботи

Косарку-подрібнювач КІР-1,5Б починають готувати до роботи з перевірки технічного стану і комплектності, звернувши особливу увагу на кріплення ножів до кронштейнів роторного барабана.

Для збирання бадилля картоплі, посадженої з міжряддям 70 см, колія коліс має дорівнювати 210 см. Регулюють переміщенням кронштейнів осей ходових коліс уздовж поперечної труби машини.

Косарку-подрібнювач установлюють на висоту зрізу таким чином, щоб під час роботи ножі подрібнювального барабана не торкалися ґрунту, а його вал був паралельний поверхні поля. Для цього змінюють взаєм­не розміщення щік за отворами і кронштейнів ходових коліс. Під час по­вертання щік за годинниковою стрілкою зменшується висота зрізу. Плавне регулювання висоти зрізу проводять за допомогою стяжки, що з’єднує сницю з кронштейном рами. На збиранні дуже розвинено­го бадилля картоплі передній відкидний щиток барабана знімають.

Картоплекопач КСТ-1,4 починають готувати до роботи з пе­ревірки комплектності, правильності складання і його технічного стану. Після цього картоплекопач приєднують до трактора, передні і задні колеса якого встановлені з колією 140 см за міжрядь 70 см і 120 — за міжрядь 60 см.

Нові картоплекопачі під час підготовки до роботи потрібно обката­ти на малих обертах протягом 5-10 хв і під час робочих — 25-30 хв. Під час обкатування перевіряють роботу елеваторів. У разі перекосів ланцюги зіскакують із зубів ведучих зірочок, запобіжні муф­ти пробуксовують. Виявлені несправності усувають. Стежать за тим, щоб полотна елеваторів не чіплялися за нерухомі деталі копача.

Частоту коливання лемешів і швидкість руху швидкісного, ос­новного і каскадного елеваторів регулюють залежно від умов роботи.

Частоту коливання лемешів і швидкість руху швидкісного елеватора регулюють заміною зірочок на лівому валу редуктора (г = 16,18 і 20), а швидкість руху основного і каскадного елеваторів — заміною зірочок на веденому валу основного елеватора (г = 28 і 32).

Під час збирання картоплі на важких ґрунтах з підвищеною во­логістю на лівому валу редуктора для урухомлення швидкісного і екс­центрикового вала коливального механізму лемешів установлюють зірочки з 20 зубцями, а на валу основного елеватора — з 28 зубцями.

Для роботи картоплекопача на вологих середніх ґрунтах на лівому валу редуктора ставлять зірочку з 18 зубцями для урухомлення швидкісного елеватора і коливального механізму.

Під час збирання картоплі на легких і сухих ґрунтах для зменшення пошкодження бульб на лівому валу редуктора встановлюють зіроч­ку з 16 зубцями для урухомлення швидкісного елеватора і коливального механізму лемешів, а на валу основного елеватора — з 32 зубцями.

Для збільшення інтенсивності просівання маси через елеватори під верхні вітки полотен елеваторів замість підтримувальних зіро­чок установлюють струшувані (еліптичні зірочки).

На глибину підкопування (16-20 см) картоплекопач установлю­ють у полі залежно від глибини залягання бульб картоплі штурвалом гвинтового механізму. Під час повертання штурвала за годинниковою стрілкою лемеші виглиблюються, а проти стрілки — заглиблюються.

Картоплекопач КТН-2В готують до роботи так само, як і картоплеко­пач КСТ-1,4. Спочатку перевіряють комплектність і технічний стан.

Потім під’єднують  до трактора і обкатують при 200-250 об/хв протягом 5-10 хв. Якщо механізми працюють нормально, доводять частоту обертання до 500 об/хв і обкатують протягом 25-30 хв. Після обкатуванння оглядають картоплекопач і усувають виявлені не­доліки. На глибину підкопування картоплекопач регулюють зміною довжини верхньої тяги начіпної системи трактора.

Комбайн КПК-3 готують до роботи таким чином: перевіряють комплект­ність, правильність складання і технічний стан. При цьому особливу увагу звертають на кріплення складаних одиниць і деталей, натяг елеваторів і ланцюгових передач. Потім комбайн приєднують до підготовлених тракторів відповідно до інструкції з експлуатації комбайна. Після цього комбайн обкатують протягом 2-3 год. Вияв­лені несправності усувають.

Конкретне налагодження комбайна ведуть відповідно до умов роботи. Спочатку підкопувальні робочі органи встановлюють на задану глибину і регулюють ширину захвату та ступінь стиснення вирізу­ваної скиби дисками. Потім регулюють зазор між лопатями цент­рального та бокових шнеків і прутками основного елеватора. Натяг супровідного транспортера і кут нахилу пальчастих гілок підбирають орієнтовно. Остаточне регулювання пальчастих гірок і супровідного транспортера виконують під час пробних проходів.

Картоплесортувальний пункт КСП-15Б установлюють для роботи безпосередньо в місцях зберігання або в спеціальних приміщеннях. На встановлену в певному місці картоплесортувалку монтують перебиральні вивантажувальні транспортери і транспор­тери ґрунту. При цьому зубці зірочок ведучих валів транспортерів мають заходити в зачеплення з роликовими колесами, а щитки транспортерів — бути встановлені в середину між щитками скочувальних лотоків картоплесортувалки. Нахил транспортерів регу­люють ланцюгами, за допомогою яких вони підвішені до рами ма­шини. Для перевірки правильності приєднання транспортерів за ввімкненої муфти від руки прокручують її шків зліва направо за ходом машини. При цьому полотна всіх транспортерів мають рухати­ся в потрібному напрямку. Якщо полотна транспортерів пробуксо­вують або збігають, то регулюють їх натяг.

Приймальний бункер ПБ-2М під’єднують таким чином: приймальний ківш завантажувального конвеєра картоплесортувалки опускають у нижнє положення, а бункер піднімають і підкочують таким чином, щоб його вивантажувальний кінець був навпроти середини приймального ковша. Потім приєднують до бункера картоплесортувалки, встановлюють приймальний ківш в робоче положення, а бункер опускають і фіксу­ють. Під’єднують карданну передачу урухомника транспортера бункера, монтують її захисний кожух і перевіряють легкість обертання вала.

Фігурні ролики картоплесортувалки розміщують таким чином, щоб ви­точки суміжних роликів утворювали круглі отвори. Для відокрем­лення бульб картоплі дрібної фракції діаметр цих отворів має становити 45 мм, а для середньої фракції — 55 мм. Під час регулювання положення роликів послаблюють болти кріплення їх вальниць і розміщують ролики, користуючись шаблоном. Потім надійно затя­гують болти кріплення вальниць. Болти кріплення першого фігурного ролика не послаблюють, бо його пересувати не потрібно.

Робочі органи картоплесортувального пункту урухомлюють від ВВП трактора, двигуна внутрішнього згорання або електродвигу­на. Двигун внутрішнього згорання і електродвигун установлюють на опорній плиті рами сортувалки і регулюють натяг урухомлювального клино­вого паса переміщенням двигуна на плиті. Якщо робочі органи пунк­ту урухомлюють від ВВП трактора, то на вал основного урухомника монтують карданну передачу і встановлюють захисний кожух.

Після складання і регулювання пункт обкатують протягом 15-20 хв. Після обкатування перевіряють стан усіх складаних оди­ниць і механізмів


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора