A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Великоновосілківський професійний ліцей

Атестація педагогічних працівників у ВПЛ

Дата: 12.09.2018 12:13
Кількість переглядів: 1137

       Атестація педагогічних працівників – одне із найважливіших питань у діяльності навчального закладу. Це важливий момент у діяльності керівника, педагогічного колективу і самого педагога, який прагне самовдосконалення.

Щорічно , на початку навчального  року, у Великоновосілківському професійному ліцеї проводиться інструктивно -  методична нарада та педагогічна рада з питань атестації. Ось і цього року пропонуємо вам  згадати порядок здійснення атестації, нормативно – правову базу для атестації педпрацівників та основні вимоги до тих педагогів, які атестуються.

     Атестація педагогічних працівників – складова частина підвищення педагогічної кваліфікації.  Вона передбачає зростання професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності,  диференційоване оцінювання  результатів педагогічної праці. За умови об’єктивності  й дотримання вимог Положення до всіх  працівників вона позитивно впливає на

освітній  процес.

Керівник  освітнього навчального закладу або установи  та його  заступники є організаторами і керівниками атестаційного процесу.

    Атестація – це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та продуктивної діяльності працівників освітніх установ.
Вона проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» ст.54 з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, дотримуючись «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України»,( наказ Міністерства освіти України від 20.08.1993р. № 310) та «Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», наказ Міносвіти України від

01.12.1998 р. № 418.»

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, в залежності від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія ,тарифний розряд  та відповідний посадовий оклад в межах схеми посадових окладів, присвоюється педагогічне звання. Вона є одним з важливих питань методичної роботи у Великоновосілківському професійному ліцеї.
    Основна суть атестаційної діяльності  - у самоаналізі та самооцінці педагогом свого професійного рівня. Положення про атестацію та тарифно-кваліфікаційні  вимоги забезпечують педпрацівника «інструментом» для самодіагностики педагогічної  майстерності, подальшого удосконалення своєї діяльності. Важливо, щоб атестація стала гуманною  та необхідною  для самого педагога і приносила йому  користь. Створити всі умови для успішного проведення самоатестації та атестації - завдання адміністрації ліцею. Самоатестація є для адміністрації  додатковим чинником управління діяльністю педагога, що сприяє підвищенню ефективності керівництва, якщо здійснюється на підставі спеціально розробленої адміністрацією ліцею та методистом   програми діагностики й оцінки результативності роботи педагога. Задача заступника директора з НВР, методиста  навчити педагогів дослідницькому підходу до своєї діяльності, визначити перспективи зростання колективу в цілому і кожного

співробітника окремо.

Атестація сприяє розвитку творчої ініціативи, підвищенню рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці. Підготовка до неї здійснюється впродовж усього навчального року. Кожен з тих, хто атестується, опрацьовує методичні рекомендації та останні досягнення педагогічної науки, систематизує педагогічні напрацювання. Чим вища майстерність педпрацівника, тим ефективніший навчально-виховний процес та його результативність.
   Для проведення атестації спершу видається наказ про проведення атестації педагогічних працівників, створюється атестаційна комісія та складається план проведення атестації.   Атестація повинна активізувати творчу професійну діяльність викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, сприяти підвищенню їх фахової та загальної освіти та відповідальності за результати навчання та виховання учнів, стимулювати їх матеріально та морально.

Атестація педагогів — важливий засіб підтримки академічних та професійних стандартів, основна форма державного контролю за діяльністю педпрацівників з метою оцінювання реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу.

Мета атестації:

• стимулювання підвищення кваліфікації, професійності, продуктивності педагогічної праці;

• розвиток творчої ініціативи;

• диференціація оплати праці.

Завдання атестації:

• неперервне підвищення професійного рівня педагогів;

• управління якістю освіти для створення оптимальних умов розвитку особистості;

• встановлення відповідності між якістю та оплатою праці.

Завдання методичного супроводу атестації:

• узагальнення результатів діяльності вчителів;

• забезпечення об’єктивних експертних оцінок.

Об’єкти перевірки під час атестації педагогічних працівників:

• рівень професійної компетентності;

• досягнення учнів та педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);

• науково-методична робота;

• стиль викладання;

• загальнокультурний рівень;

• моральні риси, соціально-психологічна готовність.

Практичний аспект управління процесом атестації

     Реалізація атестації можлива за дотримання низки умов: нормативно-правових, змістовно-цільових, організаційно-процесуальних, операційно-технологічних, технічних. Умови атестації мають бути оптимально комфортними, давати педагогу змогу виявити глибокі, всебічні знання з теоретичних та практичних позицій, продемонструвати інтеграційні навички та вміння, проявити свою педагогічну позицію, виявити загальнолюдські цінності та особистісні риси.

    Для реалізації та впровадження системи управління розвитком організаційного та науково-методичного супроводу атестаційного процесу важливою є наявність у педагогічних працівників внутрішньої мотивації до професійного зростання. Вмотивувати — означає створити у того, на кого спрямований вплив, систему внутрішніх психологічних спонук до роботи. Це сприятиме розвитку потреби в неперервній освіті, у професійному зростанні, вимогливому ставленні до себе, до колег та учнів, потреби в самореалізації, що сприятиме підвищенню якості освіти.

Етапи атестації

Етап— окремий момент, період, стадія в розвитку. У процесі атестації розрізняють 3 етапи: підготовчий, основний, підсумковий.

Підготовчий етап:

•  інформаційно-методичне забезпечення (ознайомлення вчителів з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України (зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.1998 р. № 419, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.12.1998 р. № 792/3232) (далі — Типовим положенням), організація інструктивно-методичних нарад, засідань циклових предметних комісій, профспілкових зборів, оформлення спеціальних стендів тощо);

•  методичне інструментальне забезпечення;

•  створення банку даних експертів;

•  інструктаж та навчання експертів;

•  прийом заяв відповідно до термінів, визначених Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України;

•  визначення регламенту роботи з наданими матеріалами та документами;

•  розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії;

•  складання графіка атестації педагогічних працівників;

•  створення експертних груп;

•  видання наказу про атестацію педагогів;

•  розробка й корекція графіка атестації, ознайомлення

з ними педпрацівників, які атестуються.

Основний етап:

•  оцінка вичерпності та достовірності наданої документації;

•  визначення змісту та методів оцінювання рівня професійної діяльності педагога;

•  організація уроків та позакласних заходів, фіксація перебігу атестаційного процесу;

•  анкетування членів педагогічного колективу, керівництва, учнів, батьків;

•  методичний супровід педагогів, які атестуються;

•  організація експертного оцінювання практичної діяльності працівника шляхом різноманітних форм психолого-педагогічної діагностики та вивчення результативності професійної діяльності педагога, який атестується;

•  співбесіда з педагогічним працівником, який атестується, про попередні підсумки атестації.

Підсумковий етап:

•  обмін інформацією; за умови різночитання — організація додаткової експертизи;

•  голосування відповідно до Типового положення;

•  оформлення протоколу засідання атестаційної комісії;

•  занесення до атестаційної картки рішення атестаційної комісії;

•  інформування про підсумки атестації (за допомогою довідки, нарад, семінарів, методичних бюлетенів);

•  аналіз перебігу та результатів атестації вчителів за весь навчальний рік з метою планування заходів із вдосконалення процедури атестації.

  Форми атестації можуть бути такими:

• аналітична (письмова) робота, що висвітлює з позицій атестованих питання з числа нормованих або таких, що належать до компетенції за професією, і вказаних у тарифно-кваліфікаційних характеристиках (ТКХ). Завдання розробляють наперед, і вони доступні для педагогів;

• дослідницька діяльність з проблем, розв'язання яких відповідає вимогам ТКХ та іншим нормативним актам щодо вмінь атестованих педагогічних працівників за посадами і категоріями;

• самоаналіз або аналіз діяльності педпрацівника за певний проміжок часу (3-5 років) з питань, вказаних або врахованих у ТКХ. Матеріалами для оцінювання можуть бути:

• дані моніторингових досліджень результатів діяльності;

• реферативне освітлення та співбесіда атестованого педагога, з експертами за раніше узгодженими питаннями, які містяться в ТКХ;

• інші самостійні форми або ті, що є комбінацією названих.

Процедура атестації як встановлений порядок ведення або розгляду справ передбачає дві групи: здійснення процесу атестації та розгляд її результатів.

Процес атестації як сукупність послідовних дій є певним набором різних процедур. Оцінювання здійснюється за допомогою раніше встановлених критеріїв, орієнтованих як на процес реалізації даного змісту діяльності, так і на отриманий працівником і його організацією (установою) результат.

Конкретний набір необхідних процедур визначає усталена модель атестації та форми презентації її змісту. Інакше кажучи, у кожному конкретному випадку можна використовувати свій варіативний набір процедур.

     Для більш детального ознайомлення з питаннями стосовно атестації педагогічних працівників ліцею в «Куточку з питань атестації», який знаходиться у методичному кабінеті, наданий текст «Типового положення про атестацію», перспективні плани проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників, вимоги та зразки оформлення атестаційних матеріалів тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора